Sign up with email

Enter your email to create an account
GO BACK

Check your email

We sent you a link to sign in.BACK TO HOME PAGE

baseconnect

Transformacja Zanieczyszczeń w Środowisku Cover
Ico type event 1
Transformacja Zanieczyszczeń w Środowisku
Share on FB

Transformacja Zanieczyszczeń w Środowisku

Public:
przez BaseConnect news
Date:
11.12.14
Website:
www.wggios.agh.edu.pl
About:
Mniej lub bardziej œwiadome dzia³ania cz³owieka powoduj¹ przenikanie do œrodowiska ró¿nych substancji chemicznych w iloœciach wielokrotnie przekraczaj¹cych zawartoœci naturalne oraz zdolnoœci samooczyszczania poszczególnych jego komponentów. Ich Ÿród³em jest zarówno historyczna jak i wspó³czesna dzia³alnoœæ zak³adów przemys³owych, ale tak¿e zrzut œcieków komunalnych oraz sp³ywy powierzchniowe z obszarów miejskich i rolniczych. Zarówno gleby jak i osady wodne stanowi¹ media, w których zanieczyszczenia mog¹ kumulowaæ siê przez d³ugi okres czasu. W konsekwencji powoduje to os³abienie lub ca³kowit¹ utratê w³aœciwoœci produkcyjnych gleb, czy te¿ prowadzi do powstania wtórnych ognisk zanieczyszczeñ. Chemiczna oraz biochemiczna transformacja tych zanieczyszczeñ mo¿e skutkowaæ wzrostem biodostêpnoœci zwi¹zków toksycznych dla organizmów. Rodzaj i tempo tych przemian decyduje o immobilizacji lub uruchamianiu i migracji zanieczyszczeñ do wód gruntowych i powierzchniowych lub ³añcucha troficznego cz³owieka. Mimo licznie podejmowanych dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska wzglêdy ekonomiczne i techniczne nie pozwalaj¹ na oczyszczenie poszczególnych jego komponentów. Niezbêdna jest zatem wiedza na temat poziomu zanieczyszczenia oraz obiegu i przemian substancji chemicznych pochodzenia antropogenicznego w œrodowisku wodno-gruntowym, a tak¿e metod monitoringu, oceny ryzyka i remediacji dla ograniczenia wp³ywu zanieczyszczeñ na organizmy ¿ywe. Zagadnieniom tym poœwiêcona jest konferencja Transformacja zanieczyszczeñ w œrodowisku, która zostanie zorganizowana w dniach 11-12 XII 2014 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.